Vassdragsplan ut på høring

 

Vassdragsplan ut på høring


Frist for å sende høringsuttalelse til Østre Toten kommune er 1. februar 2013.

 

 

Målsettingen med planen er å oppnå god vannkvalitet og vilkår for livet i vassdragene:

      • Gode gyte- og oppvekstvilkår for mjøsørret og mjøsharr

      • Godt drikkevann og gode avløpstjenester for befolkningen og næringslivet

      • Gode og attraktive rekreasjonsområder for innbyggere og tilreisende

 

Sentrale utfordringer er:

      • Mye gammelt og dårlig vannledningsnett for drikkevannforsyning

      • Mange private avløpsanlegg som ikke fungerer (til sjenanse for naboer og forurensning av vassdragene).

      • Ikke tilstrekkelig kapasitet på renseanleggene til å dekke industriens behov

      • Stor tilførsel av næring til vassdragene fra jordbruksområdene

      • Demninger i forfall som det i liten grad er knyttet økonomiske interesser til

      • Utfordringer med kjøving, småflommer og overvannsproblemer i mindre bekker

 

Relaterte linker:

Kommunedelplan for vassdragsforvaltning

Hovedplan for vann og avløp (kortversjon)

 

Les mer på kommunens hjemmeside: http://www.ostre-toten.kommune.no/vassdragsforvaltning.5129356-190859.html

Følg også saken på Facebook: http://www.facebook.com/pages/Kommunedelplan-for-vassdragsforvaltning/372386779523014?ref=hl

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no